ساختار N-CHANAL- IGBT

ساختار IGBT که فرمان اعمال شده به آن توسط پایه GATE انجام می شود از دیدگاه خروجی مانند ترانزیستور قطبی است و از دیدگاه ورودی ویژگی ھای FET را دارد.

پایه ی گیت از دو صفحه فلزی رسانا تشکیل شده این صفحه ھا جھت ایجاد میدان ھای الکترواستاتیکی به کار می روند،سطح این صفحات توسط لایه ی نازکی از اکسید سیلیکون پوشانده شده است وھر یک از این صفحات عایق به سه نیمه ھادی در ساختار داخلی IGBT متصل شده است،دو نیمه ھادی نوع N و یک نیمه ھادی نوع  P توسط اتصال این دو صفحه ی عایق به نیمه ھادی ھا شش ساختار خازنی به وجود می آید.

شرط عملکرد این ترانزبستور این است که دو صفحه ی گیت به صورت مثبت شارژ شوند، که در این صورت باعث ایجاد دو تاثیر عمده درداخل IGBT می گردد.

ساختار IGBT

اتصالات داخلی IGBT

اتصال صفحه ي GATE به نیمه هادي نوع P : با اعمال پتانسیل مثبت به گیت صفحات گیت به صورت مثبت شارژ می شوند حامل ھای اکثریت در نیمه ھادی نوع P نیزحفره ھا می باشند و ماھیت این نیمه ھادی نیز به صورت ماده ای است که فقدان الکترون دارد و این عامل باعث ایجاد میدان ھای الکترو استاتیکی بین صفحه ی گیت و نیمه ھادی نوع P می گردد و درنتیجه نیروی جاذبه میان الکترون ھای شارژ شده در گیت و حفره ھا در نیمه ھادی نوع  P  یون ھای مثبت در نزدیکی گیت جمع می شوند.

اتصال صفحه ی GATE به نیمه هادي نوع  n : حامل ھای اکثریت در نیمه ھادی نوع n الکترون ھا می باشند درنتیجه این نیمه ھادی دارای یون منفی می باشد که دارای الکترون مازاد است حال با شارژ کردن صفحات گیت به صورت مثبت بار ھای الکتریکی شارژ شده بر روی صفحه ی گیت باعث دفع شدن الکترون ھا در قسمت اتصال خازنی میگردد.

پایه ي امیتر: در این ترانزیستور پایه ی امیتر به سه نیمه ھادی اتصال پیدا کرده است یکی از این نیمه ھدی ھا نوع n و دوتای دیگر نیمه ھادی نوع p میباشند که نیمه ھادی نوع جھت عبور جریان بار استفاده می شود و نیمه ھادی ھای نوع n جھت عبور جریان تحریک فرمان عملکردی ترانزیستور استفاده می گردد.

پایه ي کلکتور: این پایه نیز به یک نیمه ھادی نوع P متصل می گردد. نیمه ھادی ھای قرار گرفته بین دو پایه ی کلکتور و امیتر به صورت pnp می باشد.

ساختار IGBT

باتشکر از حسن توجه شما امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید باشد برای دیدن سایر مطالب آموزشی می توانید روی این لینک کلیک کنید.

همچنین برای دیدن سایر آموزش های مربوط به IGBT  روی این لینک کلیک کنید.